Verksamhetshandbok
Gemensam ÄVO FFS och de fyra socialförvaltningarna
Hälso- och sjukvård
Läkemedelshantering
Utbildning i läkemedelshantering - Rutin
SOCA00053 Version: 9
Gällande from 04/15/2024
Handläggare: Allex Wennblom, Lena Rosell
Fastställare: Katarina Meuller
 

Utbildning i läkemedelshantering

Utbildning i läkemedelshantering sker via appen Visible Care via en mobiltelefon eller surfplatta. För medarbetare inom Göteborgs stad bör medarbetaren ha ett staden-konto, detta för att registrera sig i Visible Care appen med sin staden-mailadress.
Göteborgs Stads utbildning inför delegering av läkemedelshantering sker i två steg.

Steg 1. Digital läkemedelsutbildning via app ”Visible Care”

Deltagaren genomför digital läkemedelsutbildningen på arbetstid. Rekommendation att avsätta minst 4,5 timme för utbildning och test, med reservation att det kan ta både kortare och längre tid. Utbildningen behöver inte göras under ett och samma tillfälle utan tiden kan med fördel delas upp utifrån medarbetaren och verksamhetens behov.

Steg 2. Delegeringstillfället med delegerande sjuksköterska

Deltagare ska visa upp kursintyg från läkemedelsutbildningen för ansvarig chef för att kunna anmälas till delegeringstillfället. På delegeringstillfället träffar medarbetaren sjuksköterska och visar upp sitt kursintyg. Sjuksköterska genomför ett test med medarbetaren och bedömer om medarbetaren är godkänd för delegering eller ej.
Blir medarbetaren godkänd på sluttestet skapar och signerar delegerande sjuksköterska ett delegeringsbeslut i Treserva vilket även ska signeras av omsorgspersonalen för att blir giltigt.

Ansvarig chef är ansvarig för att

 • Informera medarbetaren om delegeringsprocessen.
 • Tillse att det finns en mobiltelefon/surfplatta som medarbetaren kan nyttja vid utbildningstillfälle
 • Medarbetaren får tillgång till samt kommer in i appen ”Visible care” (appen finns i ”HUB” på alla staden-registrerade mobiltelefoner och plattor alternativt att ladda hem där appar finns).
 • Medarbetaren genomför läkemedelsutbildningen på arbetstid
 • Via mail ta emot och spara medarbetarens kursintyg i 5 år
 • Anmäla medarbetaren till ett delegeringstillfälle med delegerande sjuksköterska. Följ lokal rutin för hur anmälan görs.

Medarbetaren är ansvarig för att
 • Genomföra utbildningen utifrån rådande rutin
 • I möjligaste mån använda sin arbetsmail för inloggning samt för medarbetare inom Göteborgs stad ska ett annat lösenord än det som nyttjas för stadenkontot väljas
 • Ifall man har skyddade personuppgifter, ska man endast lägga in sin mejladress och namn ifall man har fingerade personuppgifter
 • Efter genomförd utbildning maila kursintyget till ansvarig chef
 • Ta med och visa upp sitt kursintyg för sjuksköterskan vid delegeringstillfället
 • Signera godkänt delegeringsbeslut i IT-stödet Treserva
 • Spara kursintyget i 5 år


Delegerande sjuksköterska är ansvarig för att
 • Kontrollera att det är rätt och giltigt kursintyg medarbetaren visar upp vid delegeringstillfället. Det är datum för utfärdande man ska förhålla sig till.
 • Vid beslut om delegering registrera i Treserva

Vid förnyelse av läkemedelsdelegering varje år
Demenscentrums webbutbildning “Jobba säkert med läkemedel” ska göras årligen. Diplomet från Demenscentrums webbutbildning ska tillsammans med giltigt kursintyg från läkemedelsutbildningen visas upp för delegeringsansvarig sjuksköterska i samband med förnyelse av delegeringsbeslut.

Vid förnyelse av läkemedelsdelegering vart 5:e år
Inför förnyelse av delegering ska den digitala läkemedelsutbildningen i Visible Care upprepas vart 5:e år.
2024-04-15 16:46:25
2024-04-15 16:45:56
2024-04-15 16:45:16
2024-04-15 16:43:55
2024-04-15 16:43:44
Catrine Källström/AldreVardOmsorg/GBGStad
Catrine Källström/AldreVardOmsorg/GBGStad
Catrine Källström/AldreVardOmsorg/GBGStad
Catrine Källström/AldreVardOmsorg/GBGStad
Catrine Källström/AldreVardOmsorg/GBGStad
Publicerad
Ändrad
Ändrad
Ändrad
Ändrad

Tidigare fastställare: Eva Silow/AldreVardOmsorg/GBGStad