Göteborgs Stad     

Storstadssatsningen i Göteborg – Utvärdering

Bild huvud mamma 2

Uppföljningen och utvärdering är en naturlig och integrerad del av storstadssatsningen. Den omfattar såväl arbetsmetoder/-processer som resultat och effekter. Uppföljningen av verksamheterna har skett genom självvärderingar i varje åtgärd, årliga lägesrapporter från varje bostadsområde samt en samlad årlig lägesrapport för hela Storstadssatsningen i Göteborg.

Den externa utvärderingen har utförts av Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. De personer som varit engagerade i den externa utvärderingen finner du i Adresslista forskare

Slutrapporter från den externa utvärderingen
Den externa utvärderingen har genomförts av personer verksamma vid sex institutioner vid Göteborgs universitet och en institution vid Chalmers tekniska högskola.
Utvärderingarna genomfördes huvudsakligen under perioden 2002-2004. Slutrapporterna från utvärderingen presenterades i juni 2004. Dessutom gjordes en medborgarundersökning bland boende i de områden som omfattades av Storstadssatsningen. Medborgarundersökningen var klar i januari 2004. En summerande analys av samtliga utvärderingar publicerades i mars 2005.
Här finns samtliga slutrapporter och medborgarundersökningen.

Allting förändras men ingenting förgås. Summerande utvärdering av storstadssatsningen i Göteborg
Av Anders Törnquist, institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet

Storstadssatsningen i ett områdesperspektiv.
Storstadssatsningen i ett områdesperspektiv, omslag.
Av Anders Törnquist, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.
(Publicerad tillsammans med "Storstadssatsningens organisering" i samma rapport.)

"Man måste väl ibland tro att det som görs blir bra också." Goda projekt och sega strukturer.
Goda projekt, omslag.
Av Åsa Andersson, Ulf Borelius, Thomas Johansson, Kerstin Lökken, Ove Sernhede samt Jenny Stenberg, Centrum för kulturstudier, Göteborgs universitet.

Storstadssatsningen organisering.
Av Christian Jensen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Företagsekonomiska institutionen.
(Publicerad tillsammans med "Storstadssatsningen i ett områdesperspektiv" i samma rapport.)

Samverkan för sysselsättning och egenförsörjning.
Samverkan för sysselsättning, omslag.
Av Åke Kihlström och Birger Simonsson, Institutionen för arbetsvetenskap.

Samtal pågår, språkutveckling och skolresultat.
Samtal pågår, omslag.
Av Maren Bak, Lars Gunnarsson, Göran Lassbo & Bibbi Ljungvall, Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik, Institutionen för socialt arbete.

Arkitektur betyder. Om trygghet och trivsel i fyra stadsdelar.
Arkitektur betyder, omslag.
Av Solveig Schultz, Gunilla Jivén, Inga Malmqvist, Jenny Stenberg och Lotta Särnbratt, Chalmers Arkitektur.

Storstadsundersökningen i Göteborg 2003. Medborgarundersökningen i Bergsjön, Gårdsten, Hjällbo och Norra Biskopsgården.
Även kallad för Storstads-SOM 2003.
Av Ylva Norén Bretzer, Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS) Göteborgs universitet.

– Delrapporter om demokrati och delaktighet (040712)
Dessa delrapporter i tryckt form kan inte beställas från Stadskansliet utan kontakta Centrum för kulturstudier, Göteborgs universitet.
Bergsjön – del av segregerad stad. Utvärdering av storstadssatsningen. Av Åsa Andersson.

"Hur får vi hela Göteborg engagerade i detta?" Utvärdering av Storstadssatsningen i Norra Biskopsgården. Av Jenny Stenberg.

"Gårdsten det är mitt ställe – det är hemma." Utvärdering av Storstadssatsningen i Gårdsten. Av Kerstin Lökken.

"Med facit i hand, det har ju inte gått som vi hade tänkt." Om demokratiskt deltagande i Hjällbo(Forum). Av Ulf Borelius.

Självvärdering
Självvärdering har använts som instrument för uppföljning och egen reflektion i åtgärderna inom storstadssatsningen. Självvärdering har fungerat som underlag för stadsdelarnas lägesrapporter och för egen reflektion och uppföljning bland dem som arbetade med åtgärderna. Dessutom har de fungerat som underlag för den externa utvärderingen.
En undersökning om de närmast berördas uppfattning om självvärdering som metod för uppföljning genomfördes i början av 2004. Självvärdering som utvärderingsmetod. inom Storstadssatsningen i Göteborg.

I ett samarbete mellan stadskansliet och institutionen för Arbetsvetenskap har ytterligare en skrift skrivits som behandlar självvärdering som metod och erfarenheterna från storstadssatsningen i Göteborg. Den publicerades i april 2005. Tid för gemensam reflektion Självvärderingar inom storstadssatsningen i Göteborg.

En nationell kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadssatsningen
En utredning har skrivit ett betänkande som innehåller en översikt över samtliga utvärderingar som gjorts kring de lokala utvecklingsavtalen i Sverige. Betänkandet publicerades i maj 2005 och kan laddas ner här: Storstad i rörelse.

Rapporter kan beställas från Göteborgs Stadskansli.
Beställ här>>


Tillbaka till Urbant utvecklingsarbete


Sidan uppdaterad