Kapitel: Utbildning

Inledning - Utbildning
11.01 Utbildningsnivå 2013 efter ålder och kön, befolkning 16-74 år
11.02 Diagram - Utveckling av utbildningsnivå 1985-2013, befolkning 16-74 år, högsta utbildning
11.03 Grundskoleelever efter skolår 1985-2014
11.04 Diagram - Andel elever som går i fristående grundskolor 1985-2014
11.05 Grundskoleelever i kommunala skolor vårterminen 2014
11.06 Fristående grundskolor, antal elever, vårterminen 2010-2014
11.07 Andel elever som uppnått målen efter ämne samt betygspoäng, vårterminen 2014
11.08 Diagram - Andel elever (%) som ej uppnått målen efter ämne, flickor och pojkar, vårterminen 2014
11.09 Diagram - Betygspoäng efter ämne, samtliga skolor, flickor och pojkar, vårterminen 2014
11.10 Gymnasieelever efter årskurs, 2010-2014, kommunala skolor
11.11 Gymnasieelever efter program höstterminen 2013 och 2014, kommunala skolor
11.12 Elever efter gymnasium höstterminen 2010-2014, kommunala skolor
11.13 Fristående gymnasieskolor, höstterminen 2010-2014
11.14 Elever i kommunal vuxen- och grundutbildning, höstterminen 2009-2013
11.15 Studerande på Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola 2009-2013
11.16 Studerande på Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola efter kön och utbildningsområde,
helårsstudenter och aktiva doktorander 2013