De 30 senast ändrade dokumenten


2015-06-05 » Stadsdelsnämnder: Bostadslägenheter efter yta, m2, 2013
2015-06-05 » Stadsdelsnämnder: Diagram - Andel bostadslägenheter efter yta, m2
2015-06-05 » Stadsdelsnämnder: Specialbostäder 2013
2015-06-05 » Stadsdelsnämnder: Diagram - Studentbostäder 2013
2015-06-05 » Trafik och kommunikationer: Diagram - Trafikflöden vid betalstationer under betalperioden
2015-06-05 » Bostäder, byggande och hushåll: Inledning - Bostäder, byggande och hushåll
2015-06-05 » Svenska storstäder: Utbildningsnivåer 2013, befolkning 20-64 år
2015-06-05 » Stor-Göteborg: Förvärvsarbetande inom resp kommun samt in- och utpendling 2012
2015-06-05 » Stor-Göteborg: Förvärvsarbetande nattbefolkning (boende i Stor-Göteborg) 1993-2012 efter sektor
2015-06-05 » Inkomster, taxering och prisutveckling: Skatteunderlag, utdebitering och kyrkoavgift 1995-2015
2015-06-05 » Inkomster, taxering och prisutveckling: Beskattningsbar förvärvsinkomst 2007-2013
2015-06-05 » Inkomster, taxering och prisutveckling: Medelinkomster 1991-2012 efter ålder och kön, 2012 års penningvärde, tkr
2015-06-05 » Utbildning: Elever i kommunal vuxen- och grundutbildning, höstterminen 2009-2013
2015-06-05 » Social omsorg och Hälso- och sjukvård: Besök efter medicinsk specialitet 2011-2013
2015-06-05 » Social omsorg och Hälso- och sjukvård: Diagram - Utbetalt ekonomiskt bistånd (socialbidrag) 2001-2013, Mkr
2015-06-05 » Trafik och kommunikationer: Färdtjänst 2009-2013
2015-06-05 » Trafik och kommunikationer: Diagram - Trafikutveckling (fordonsrörelser) 1983-2013, index 1983=100
2015-06-05 » Trafik och kommunikationer: Kommunala gator och vägar, gång- och cykelbanor 2009-2013
2015-06-05 » Bostäder, byggande och hushåll: Förändring i bostadsbeståndet 1990-2013
2015-06-05 » Bostäder, byggande och hushåll: Påbörjade, pågående och färdigställda bostadslägenheter 2013 under året efter hustyp, typ och byggherre
2015-06-05 » Befolkning: Döda efter ålder 2009-2013
2015-06-05 » Befolkning: Levande födda efter moderns ålder 2009-2013
2015-06-05 » Befolkning: Diagram - Förändring av antalet barn och äldre mellan 2013 och 2018 enligt befolkningsprognos 2014
2015-06-05 » Befolkning: Folkmängdsutveckling 1 januari 1922-2014 i införlivade områden
2015-06-05 » Väderlek och miljö: Högsta och lägsta observerade temperaturer sedan 1944 samt för åren 2011-2013
2015-06-05 » Areal och indelningar: Karta - Primärområden
2015-06-05 » Utbildning: Inledning - Utbildning
2015-06-05 » Stadsdelsnämnder: Diagram - Antal besök i stadsdelsbiblioteken 2013
2015-06-05 » Stadsdelsnämnder: Anmälda brott 2013
2015-06-05 » Stadsdelsnämnder: Ekonomiskt bistånd (socialbidrag) 2013, antal bidragstagare och utbetalt belopp
2015-06-05 » Stadsdelsnämnder: Diagram - Andel (%) av de förvärvsarbetande 2012 som arbetar och bor i samma stadsdelsnämnd
2015-06-05 » Stadsdelsnämnder: Förvärvsintensitet (%) 2012 efter kön och ålder
2015-06-05 » Stadsdelsnämnder: Förvärvsarbetande nattbefolkning (boende i resp sdn) efter näringsgren 2012
2015-06-05 » Stadsdelsnämnder: Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter 2005-2013
2015-06-05 » Stadsdelsnämnder: Påbörjade, pågående och färdigställda bostadslägenheter 2013
2015-06-05 » Stadsdelsnämnder: Diagram - Andel (%) bostadslägenheter i allmännyttan 2013
2015-06-05 » Stadsdelsnämnder: Flyttningar 2013 efter område
2015-06-05 » Svenska storstäder: Förvärvsarbetande dagbefolkning (arbetsplats i området) 2012 efter kön och näringsgren (enligt SNI 2007)
2015-06-05 » Svenska storstäder: Folkmängdens förändring 2013
2015-06-05 » Stor-Göteborg: Anmälda brott 2013, kommuner
2015-06-05 » Stor-Göteborg: Öppet arbetslösa och i arbetsmarknadsprogram 16-64 år, årsmedeltal 2013, kommuner
2015-06-05 » Stor-Göteborg: Förvärvsarbetande dagbefolkning (arbetsplats i Stor-Göteborg) 2012 efter näringsgren, kommuner %
2015-06-05 » Historik: Göteborg för 100 år sedan
2015-06-05 » Väderlek och miljö: Göteborg Energi - Gas 2009-2013
2015-06-05 » Väderlek och miljö: Vattenkvalitet vid badplatser 2014
2015-06-05 » Väderlek och miljö: Ozonhalter i Göteborg per månad 1975-2013
2015-06-05 » Västra Götalands län: Öppet arbetslösa och i arbetsmarknadsprogram 16-64 år, årsmedeltal 2013, kommuner
2015-06-05 » Västra Götalands län: Förvärvsarbetande dagbefolkning (arbetsplats i Västra Götaland) 2012 efter näringsgren, kommuner
2015-06-05 » Västra Götalands län: Folkmängd efter ålder 2013, kommuner
2015-06-05 » Stor-Göteborg: Kostnader för utbildning 2013 kommuner
2015-06-05 » Stor-Göteborg: Bostadslägenheter 1980-2013, kommuner
2015-06-05 » Stor-Göteborg: Förvärvsarbetande dagbefolkning (arbetsplats i Stor-Göteborg) 2011 och 2012 efter kön och näringsgren
2015-06-05 » Stor-Göteborg: Döda efter ålder 2009-2013
2015-06-05 » Stor-Göteborg: Personer med utländsk bakgrund 2013, kommuner
2015-06-05 » Stor-Göteborg: Folkmängd efter funktionella åldersklasser 2013, kommuner, %
2015-06-05 » Inkomster, taxering och prisutveckling: Folkmängd efter sammanräknad förvärvsinkomst 2012 efter kön och ålder, 20- år
2015-06-05 » Kultur, fritid och turism: Generella kommunala bidrag till ideella organisationer 2009-2013, Mkr
2015-06-05 » Kultur, fritid och turism: Biografer 2009-2013
2015-06-05 » Kultur, fritid och turism: Museibesök mm 2009-2013
2015-06-05 » Rättsväsen: Göteborgs tingsrätt mm 2000-2013
2015-06-05 » Social omsorg och Hälso- och sjukvård: Aborter 1980-2012, antal samt antal per 1 000 kvinnor
2015-06-05 » Social omsorg och Hälso- och sjukvård: Institutionsvård för barn/ungdom och vuxna 2009-2013
2015-06-05 » Arbetsmarknad och näringsliv: Antal årsarbetare, anställda och tillsvidareanställda i några större kommunala bolag, 2012 och 2013
2015-06-05 » Befolkning: Diagram - Födda och döda 1968-2013
2015-06-05 » Befolkning: Folkmängd 2013 vid slutet av året, prognos för 2014-2018
2015-06-05 » Svenska storstäder: Arbetskraft, sysselsatta och arbetslösa 2013 efter kön, 1 000-tals personer
2015-06-05 » Utbildning: Diagram - Andel elever (%) som ej uppnått målen efter ämne, flickor och pojkar, vårterminen 2014
2015-06-05 » Bostäder, byggande och hushåll: Bostadsbestånd efter typ, ägare mm 1970-2013
2015-06-05 » Kultur, fritid och turism: Universitetsbiblioteket och Chalmers bibliotek 2009-2013
2015-06-05 » Stor-Göteborg: Kommunfullmäktigevalet 2014, mandatfördelning, kommuner
2015-06-05 » Västra Götalands län: Folkmängd 1950-2013, kommuner
2015-06-05 » Stor-Göteborg: Kostnader för äldreomsorg 2013, kommuner
2015-06-05 » Finanser: Balansräkning 2011-2013, koncernen Göteborgs stad
2015-06-05 » Utbildning: Diagram - Andel elever som går i fristående grundskolor 1985-2014
2015-06-05 » Social omsorg och Hälso- och sjukvård: Familjer med ekonomiskt bistånd (socialbidrag) 2009-2013
2015-06-05 » Trafik och kommunikationer: Kollektivresor i Göteborg och regionen efter trafikslag 2011-2013, 1 000-tals enkelresor
2015-06-05 » Befolkning: Flyttningar 2013 efter ålder och område
2015-06-05 » Stadsdelsnämnder: Diagram - Valdeltagande (%) i EU-valet 2014
2015-06-05 » Stadsdelsnämnder: Diagram - Andel (%) födda i utlandet 2013
2015-06-05 » Stadsdelsnämnder: Folkmängdsutveckling 1975-2013 samt prognos för 2014 och 2018
2015-06-05 » Stadsdelsnämnder: In-, ut- och nettoflyttning 2011-2013
2015-06-05 » Stadsdelsnämnder: Folkmängdens förändringar 2013
2015-06-05 » Svenska storstäder: Färdigställda bostäder i nybyggda hus 1995-2013
2015-06-05 » Stadsdelsnämnder: Diagram - Folkmängdens förändring 2013
2015-06-05 » Svenska storstäder: Medelinkomster 2012 efter ålder och kön, tkr
2015-06-05 » Stadsdelsnämnder: Färdigställda bostadslägenheter 2009-2013
2015-06-05 » Stadsdelsnämnder: Diagram - Mottagna flyktingar 2006-2013
2015-06-05 » Befolkning: Folkmängdsutveckling 1900-2013 efter 1966, 1967 och 1974 års gränser
2015-06-05 » Befolkning: Folkmängdsutveckling 1800-2013
2015-06-05 » Befolkning: Utländska medborgare efter land (minst 300 personer) 1970-2013
2015-06-05 » Befolkning: Folkmängd 2008-2013, församlingar
2015-06-05 » Befolkning: Diagram - Födda i utlandet 1993 och 2013 efter vanligaste födelseländer 2013
2015-06-05 » Bostäder, byggande och hushåll: Färdigställda bostadslägenheter 2013 efter hustyp, typ och byggherre
2015-06-05 » Bostäder, byggande och hushåll: Färdigställda bostadslägenheter 1985-2013, nybyggnad efter hustyp
2015-06-05 » Hamn, sjöfart och utrikeshandel: Hanterade nya fordon över hamnen 2009-2013
2015-06-05 » Bostäder, byggande och hushåll: Remisser för bostadsanskaffning och anvisade bostäder december 2009-2013
2015-06-05 » Trafik och kommunikationer: Inledning - Trafik och kommunikationer
2015-06-05 » Trafik och kommunikationer: Landets tio största flygplatser (antal passagerare) 2013
2015-06-05 » Social omsorg och Hälso- och sjukvård: Pensionärer efter pensionsform 2009-2013
2015-06-05 » Social omsorg och Hälso- och sjukvård: Diagram - Besök efter vårdnivå och vårdgivare 2011-2013
2015-06-05 » Kultur, fritid och turism: Fritidsbåthamnar 2013
2015-06-05 » Kultur, fritid och turism: Vissa teatrar samt GöteborgsOperan spelåren 2009-2013
2015-06-05 » Stor-Göteborg: Folkmängd efter ålder 1970-2013
2015-06-05 » Stor-Göteborg: Flyttningar 1990-2013, förorterna
2015-06-05 » Utbildning: Grundskoleelever i kommunala skolor vårterminen 2014
2015-06-05 » Befolkning: Flyttningsnetto 2009-2013 efter ålder
2015-06-05 » Väderlek och miljö: Miljöstationer, återvinningsplatser och -centraler 2014, stadsdelsnämnder
2015-06-05 » Bostäder, byggande och hushåll: Diagram - Omvandling av hyresrätter till bostadsrätter i Göteborg 1999-2013
2015-06-05 » Svenska storstäder: Födda i utlandet 1991-2013
2015-06-05 » Stor-Göteborg: Färdigställda bostadslägenheter i nybyggda hus 2011-2013, efter hustyp, kommuner
2015-06-05 » Väderlek och miljö: Nederbörd, nederbördsdagar och luftfuktighet 1931-2010 resp 2011-2013
2015-06-05 » Väderlek och miljö: Inledning - Väderlek och miljö
2015-06-05 » Svenska storstäder: Folkmängdens förändringar 1985-2013
2015-06-05 » Västra Götalands län: Anmälda brott 2013, kommuner
2015-06-05 » Västra Götalands län: Förvärvsarbetande dagbefolkning (arbetsplats i Västra Götaland) 2011 och 2012 efter kön och näringsgren
2015-06-05 » Stor-Göteborg: Kommunal personal november 2013, kommuner
2015-06-05 » Allmänna val: Kommunfullmäktigevalen 1985-2014, godkända valsedlar
2015-06-05 » Allmänna val: Röstberättigade och röstande 1922-2014
2015-06-05 » Allmänna val: Folkomröstning om trängselskatt 14 september 2014 (%), valkretsar och primärområden
2015-06-05 » Inkomster, taxering och prisutveckling: Diagram - Medelinkomst 2012, efter ålder och kön, tkr
2015-06-05 » Befolkning: Folkmängd 1940-2013 efter ålder och civilstånd
2015-06-05 » Social omsorg och Hälso- och sjukvård: Personer med sjuk- eller aktivitetsersättning 31 december 2013
2015-06-05 » Arbetsmarknad och näringsliv: Förvärvsarbetande dagbefolkning (arbetsplats i Göteborg) 2011 och 2012 efter sektor och kön
2015-06-05 » Arbetsmarknad och näringsliv: Förvärvsarbetande nattbefolkning (boende i Göteborg) 2011 och 2012
2015-06-05 » Hamn, sjöfart och utrikeshandel: Varutrafiken med lastfartyg mellan Sverige och utlandet över hamnen 2013, 1 000-tals ton
2015-06-05 » Bostäder, byggande och hushåll: Ombyggnad av bostadslägenheter i flerbostadshus 1985-2013
2015-06-05 » Areal och indelningar: Inledning - Areal och indelning
2015-06-05 » Inkomster, taxering och prisutveckling: Inledning - Inkomster, taxering och prisutveckling
2015-06-05 » Västra Götalands län: Förvärvsarbetande dagbefolkning (arbetsplats i Västra Götaland) 2012 efter näringsgren (%), kommuner
2015-06-05 » Förord: Statistisk Årsbok 2015
2015-06-05 » Rättsväsen: Anmälda brott i Göteborg efter brottstyp 2008-2013
2015-06-05 » Historik: Göteborgs stads historia
2015-06-05 » Areal och indelningar: Karta - Församlingar
2015-06-05 » Stadsdelsnämnder: Diagram - Befolkningsförändring 2013-2018 enligt prognos 2014
2015-06-05 » Allmänna val: Riksdagsvalet 14 september 2014 (%), valkretsar och primärområden
2015-06-05 » Trafik och kommunikationer: Trafikflödeskarta 2013
2015-06-05 » Väderlek och miljö: Kvävedioxidhalter i Göteborg per månad 1975-2013
2015-06-05 » Väderlek och miljö: Svaveldioxidhalter i Göteborg per månad 1963-2013
2015-06-05 » Väderlek och miljö: Sothalter i Göteborg per månad 1965-2013
2015-06-05 » Väderlek och miljö: Partikelhalter PM10 mikrogram/m3 2011-2013
2015-06-05 » Väderlek och miljö: Totala avfallsmängder behandlade av Renova AB 2012 och 2013
2015-06-05 » Väderlek och miljö: Avfallsmängder, hushållsavfall i Göteborg 2009-2013
2015-06-05 » Väderlek och miljö: Avloppsförhållanden 2009-2013
2015-06-05 » Väderlek och miljö: Vattenförsörjning 2009-2013
2015-06-05 » Västra Götalands län: Ekonomiskt bistånd (socialbidrag) 2012 och 2013, kommuner
2015-06-05 » Väderlek och miljö: Göteborg Energi - Fjärrvärme 2009-2013
2015-06-05 » Väderlek och miljö: Göteborg Energi - Handel med energi 2009-2013
2015-06-05 » Social omsorg och Hälso- och sjukvård: Barnomsorg 1999-2013, antal platser
2015-06-05 » Stadsdelsnämnder: Diagram - Behöriga till yrkesprogram efter kön, % vårterminen 2014)
2015-06-05 » Befolkning: Diagram - Befolkningens åldersstruktur år 1900, 1950 och 2013
2015-06-05 » Befolkning: Folkmängd 2013 efter kön och ålder, ettårsklasser
2015-06-05 » Stadsdelsnämnder: Behöriga till yrkesprogram samt uppnått målen i samtliga ämnen, % efter kön, vårterminen 2014, elever som går i respektive SDN:s skolor
2015-06-05 » Inkomster, taxering och prisutveckling: Folkmängd efter sammanräknad förvärvsinkomst 2012 efter familjetyp, 20- år
2015-06-05 » Inkomster, taxering och prisutveckling: Diagram - Konsumentprisindex 1950-2013 årsmedeltal, 1949 = 100
2015-06-05 » Västra Götalands län: Inledning - Västra Götaland
2015-06-05 » Utbildning: Diagram - Utveckling av utbildningsnivå 1985-2013, befolkning 16-74 år, högsta utbildning
2015-06-05 » Utbildning: Utbildningsnivå 2013 efter ålder och kön, befolkning 16-74 år
2015-06-05 » Arbetsmarknad och näringsliv: Diagram - In- och utpendling till/från Göteborg 1993-2012
2015-06-05 » Stor-Göteborg: Inledning - Stor-Göteborg
2015-06-05 » Stadsdelsnämnder: Diagram - Födelseöverskott 2013
2015-06-05 » Befolkning: Diagram - In- och utflyttade 1968-2013
2015-06-05 » Svenska storstäder: Förvärvsintensitet (%) efter ålder och kön 2012
2015-06-05 » Stadsdelsnämnder: Diagram - Grundskoleelever i kommunala skolor vårterminen 2014
2015-06-05 » Väderlek och miljö: Observerade vindriktningar och vindhastigheter 2013
2015-06-05 » Stadsdelsnämnder: EU-valet (val till Europaparlamentet) 25 maj 2014, %
2015-06-05 » Finanser: Investeringar 2009-2013, nämnderna, Mkr
2015-06-05 » Stadsdelsnämnder: Diagram - Bilar per 1 000 invånare 2013
2015-06-05 » Svenska storstäder: Folkmängd efter ålder, antal och andel (%) 2013
2015-06-05 » Svenska storstäder: Diagram - Invånare i huvudkommunen och i förorterna 2013
2015-06-05 » Befolkning: Utflyttade 2009-2013 efter ålder
2015-06-05 » Befolkning: Inflyttade 2009-2013 efter ålder
2015-06-05 » Befolkning: Civilståndsförändringar 2013 efter ålder
2015-06-05 » Befolkning: Folkmängdens förändringar 1975-2013
2015-06-05 » Stadsdelsnämnder: Personbilar i trafik ägda av enskilda personer 2013
2015-06-05 » Arbetsmarknad och näringsliv: Förvärvsarbetande dagbefolkning (arbetsplats i Göteborg) 2011 och 2012
2015-06-05 » Arbetsmarknad och näringsliv: Nyanmälda lediga platser och arbetssökande mm 1992 - september 2014
2015-06-05 » Befolkning: Livslängdstabell för Göteborg medelvärde 2009-2013
2015-06-05 » Stadsdelsnämnder: Diagram - Andel (%) flyttande 2013 i förhållande till invånarantalet 2012
2015-06-05 » Befolkning: Folkmängd 2013 efter ålder, primärområden
2015-06-05 » Stor-Göteborg: Folkmängd efter kön och ålder 2013, ettårsklasser
2015-06-05 » Kultur, fritid och turism: Svenska kyrkan 2013, medlemsskap och gudstjänster mm
2015-06-05 » Stadsdelsnämnder: Födda i utlandet 1995-2013
2015-06-05 » Västra Götalands län: Folkmängd efter kön 2012 och 2013, kommuner
2015-06-05 » Västra Götalands län: Folkmängdens förändringar 2013, kommuner
2015-06-05 » Stadsdelsnämnder: Begreppet utländsk bakgrund
2015-06-05 » Stadsdelsnämnder: Diagram - Andel (%) utländska medborgare 2013
2015-06-05 » Väderlek och miljö: Diagram - Medeltemperatur varmaste och kallaste uppmätta månadstemperatur under 2000-talet
2015-06-05 » Väderlek och miljö: Medeltemperatur 1931-2013
2015-06-05 » Befolkning: Svensk och utländsk bakgrund 2013, primärområden
2015-06-05 » Arbetsmarknad och näringsliv: Förvärvsarbetande nattbefolkning (boende i Göteborg) 1970-2012, efter förvärvsintensitet, kön och ålder, %
2015-06-05 » Väderlek och miljö: Medeltemperatur per dygn 2013
2015-06-05 » Stadsdelsnämnder: Diagram - Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter 2005-2013
2015-06-05 » Svenska storstäder: Folkmängd 1950-2013
2015-06-05 » Stor-Göteborg: Kommunfullmäktigevalet 2014, röstandelar %, kommuner
2015-06-05 » Stadsdelsnämnder: Diagram - Andel av stadsdelsnämndens befolkning 2013, %
2015-06-05 » Stadsdelsnämnder: Grundskoleelever i kommunala skolor vårterminen 2014
2015-06-05 » Svenska storstäder: Diagram - Folkmängdens förändringar 1970-2013
2015-06-05 » Trafik och kommunikationer: Diagram - Trafik över Göta Älv, variation över dygnet 2013
2015-06-05 » Västra Götalands län: Befolkningsutveckling 1968-2013, Västra Götaland
2015-06-05 » Västra Götalands län: Kommunernas landareal, folkmängd och befolkningstäthet 2013