Stadskansliets Ekonomihandbok     

Koncernbidrag och aktieägartillskott

Redovisning av koncernbidrag och aktieägartillskott i GKF-koncernen hos dotterbolag
Redovisningsrådets Akutgrupp har publicerat ett uttalande om hur koncernbidrag och aktieägartillskott skall redovisas (se FARs Samlingsvolym).
Enligt Akutgruppens uttalande skall redovisningen av koncernbidrag och aktieägartillskott återspegla den ekonomiska innebörden.
Från och med delårsbokslutet 2001-08-31 skall samtliga bolag inom Göteborgs Stad redovisa koncernbidrag och aktieägartillskott enligt Akutgruppens uttalande vid års-, delårs-, budget- och månadsbokslutens rapportering i Frango.

I vissa fall mottager ett bolag både koncernbidrag och aktieägartillskott, alternativt lämnar koncernbidrag och mottager aktieägartillskott. Hur det totala mottagna/lämnade beloppet skall redovisas bestäms av hur den totala transaktionen klassificeras (d v s skattebetingat, avkastningsbetingat eller tillskottskaraktär).

Koncernbidrag

Koncernbidrag utgör en skattepliktig intäkt för mottagaren och en avdragsgill kostnad för givaren.

För att få erhålla/lämna koncernbidrag måste moderbolaget äga minst 90 % av aktierna i dotterbolaget, samt att lämnande och mottagande bolag måste ha existerat i koncernen vid ingången av räkenskapsåret.

Koncernbidrag kan vara:
· Skattebetingade, används för att minska en koncerns totala skatt, redovisas då över balansräkningen mot eget kapital både för givare och mottagare.
· Tillskottskaraktär, d v s kan jämställas med aktieägartillskott, redovisas av givaren mot balansposten Andelar i koncernföretag och av mottagaren över balansräkningen mot eget kapital. (Skattemässigt skall dock posten fortfarande hanteras som ett koncernbidrag.)
· Avkastningsbetingade, d v s kan jämställas med utdelning, redovisas av givaren över balansräkningen mot eget kapital och av mottagaren över resultaträkningen mot posten Resultat från andel i koncernföretag.

Då ursprungsposten (d v s koncernbidraget) har redovisats mot eget kapital, skall även den skatt som är hänförligt till ursprungsposten redovisas mot eget kapital. (Se RR 9 om Inkomstskatter, punkt 52 och 53). Den skatt som vi ser i resultaträkningen är den skatt som hör till det i resultaträkningen redovisade resultatet. Den skatteförändring som koncernbidraget ger upphov till skall då inte redovisas i resultaträkningen utan istället redovisas mot eget kapital, precis som ursprungsposten (d v s koncernbidraget) har redovisats.

I de fall då koncernbidraget redovisas i resultaträkningen, skall även koncernbidragets skatteeffekt redovisas i resultaträkningen. D v s skatten skall redovisas på samma sätt som ursprungsposten.

Aktieägartillskott

Aktieägartillskott lämnas vanligen för att fylla ut brist i ett aktiebolags kapital.
Aktieägartillskott kan vara ovillkorade eller villkorade, båda redovisas på samma sätt.

· Ovillkorliga aktieägartillskott lämnas utan några förbehåll om återbetalning.
· Villkorliga aktieägartillskott lämnas i regel med krav på att tillskottet skall återbetalas när bolaget har möjlighet. Det mottagande bolaget lämnar i årsredovisningen upplysning om det villkorade aktieägartillskottet bland Ansvarsförbindelser, tills det är återbetalat.

Aktieägartillskott är en slags kapitalöverföring och skall därför redovisas direkt mot eget kapital hos mottagaren. Givaren redovisar tillskottet gentemot balansposten Andelar i koncernföretag. Skattemässigt utgör aktieägartillskott en ej avdragsgill kostnad för givaren och en ej skattepliktig intäkt för mottagaren.

1. Redovisning hos de dotterföretag som erhåller koncernbidrag från GKF AB

Exempel: GKF AB lämnar 100 i koncernbidrag till ett dotterföretag, som uppvisar en förlust om 200 före skatt.

Resultaträkning:
+ = Debet
- = Kredit
Mottagare före
koncern-bidrag
Koncern-
bidrag
Mottagare efter koncernbidrag
Resultat före skatt
+200
+200
Skatteintäkt
-56
-56
Årets resultat
+144
+144
Balansräkning:
Skattefordran
+56
-28
+28
Fordran på GKF AB
0
+100
+100
Balanserad vinst
-150
-100
+28
-222
Årets resultat
+144
+144

Årets skatteintäkt i resultaträkningen om 56 utgör 28% av resultat före skatt, skatteintäkten påverkas alltså inte av det lämnade koncernbidraget.

De 56 består dels av en skatteffekt av koncernbidrag om 28, som möter motsvarande post i eget kapital. Den faktiska skattefordran är 28 och avser det skattemässiga underskottet om -200 + 100 = -100.


2. Redovisning hos de dotterföretag som erhåller koncernbidrag samt erhåller aktieägartillskott från GKF AB

Exempel: GKF AB lämnar 100 i koncernbidrag samt 25 i aktieägartillskott till ett dotterföretag, som uppvisar en förlust om 200 före skatt.

Resultaträkning:
+ = Debet
- = Kredit
Mottagare före
koncern-bidrag
Koncern-
bidrag
/aktie-ägartillskott
Mottagare efter koncern-bidrag
Resultat före skatt
+200
+200
Skatteintäkt
-56
-56
Årets resultat
+144
+144
Balansräkning:
Skattefordran
+56
-28
+28
Fordran på GKF AB
0
+100
+25
+125
Balanserad vinst
-150
-100
+28
-25
-247
Årets resultat
+144
+144

Årets skatteintäkt i resultaträkningen om 56 utgör 28% av resultat före skatt, skatteintäkten påverkas alltså inte av det lämnade koncernbidraget.
De 56 består dels av en skatteffekt av koncernbidrag om 28, som möter motsvarande post i eget kapital. Den faktiska skattefordran är 28 och avser det skattemässiga underskottet om -200 + 100 = -100. Någon skatteeffekt av aktieägartillskottet uppstår inte, då denna post är ej skattepliktig för mottagaren.3. Redovisning hos de dotterföretag som lämnar koncernbidrag till GKF AB

Exempel: Ett dotterföretag, som redovisar en vinst om 500 före skatt, lämnar 100 i koncernbidrag till GKF AB.

Resultaträkning:
+ = Debet
- = Kredit
Givare före koncern-
bidrag
Koncern-
bidrag
Givare efter koncern-
bidrag
Resultat före skatt
-500
-500
Skattekostnad
+140
+140
Årets resultat
-360
-360
Balansräkning:
Balanserad vinst
-200
+100
-28
-128
Årets resultat
-360
-360
Skuld till GKF AB
0
-100
-100
Skatteskuld
-140
+28
-112


Årets skattekostnad i resultaträkningen om 140 utgör 28% av resultat före skatt, skattekostnaden påverkas alltså inte av det lämnade koncernbidraget.
De 140 består dels av en skatteffekt av koncernbidrag om 28, som möter motsvarande post i eget kapital. Den faktiska skatteskulden är 112 och avser det skattemässiga resultatet om +500-100 = +400.4. Redovisning hos de dotterföretag som lämnar koncernbidrag till GKF AB samt erhåller aktieägartillskott från GKF AB

Exempel: Ett dotterföretag, som redovisar en vinst om 500 före skatt, lämnar 100 i koncernbidrag till GKF AB. Dessutom erhåller dotterföretaget 10 i aktieägartillskott från GKF AB.

Resultaträkning:
+ = Debet
- = Kredit
Givare före koncern-bidrag
Koncern-
bidrag
/aktie-ägartillskott
Givare efter koncern-bidrag
Resultat före skatt
-500
-500
Skattekostnad
+140
+140
Årets resultat
-360
-360
Balansräkning:
Balanserad vinst
-200
+100
-28
-10
-138
Årets resultat
-360
-360
Skuld till GKF AB
0
-100
+10
-90
Skatteskuld
-140
+28
-112

Årets skattekostnad i resultaträkningen om 140 utgör 28% av resultat före skatt, skattekostnaden påverkas alltså inte av det lämnade koncernbidraget.
De 140 består dels av en skatteffekt av koncernbidrag om 28, som möter motsvarande post i eget kapital. Den faktiska skatteskulden är 112 och avser det skattemässiga resultatet om +500-100 = +400. Någon skatteeffekt av aktieägartillskottet uppstår inte, då denna post är ej skattepliktig för mottagaren.

Anvisn koncbidrag, aktieägartillskott dotterbolag.doc

Översiktskarta


Sidan uppdaterad