Utrikes födda efter födelseland samt utländsk bakgrund 2014

Här hittar du statistik över utrikes födda efter kön, ålder och födelseland. Sedan några år tillbaka redovisar vi även utländsk bakgrund som är ett vidare begrepp (se definition längre ner på sidan). Tidigare har vi även redovisat utländskt medborgarskap, men vi har se senaste åren valt bort det för att istället lägga fokus på utrikes födda och utländsk bakgrund. Vi anser att dessa två mått är bättre då det är uppgifter som inte ändras över tid, vilket uppgiften om medborgarskapsland kan göra.

Var femte göteborgare är född i utlandet
2014 var 129 964 personer göteborgare födda i utlandet, det motsvarar 24 procent eller knappt var fjärde person.

I diagrammet här till höger ser vi hur utvecklingen av andel utrikes födda har sett ut de senaste 20 åren. Inget år sticker ut, utan andelen utrikes födda i ökar i en jämn takt. I antal är det nästan en dubblering men i förhållande till befolkningen är det en ökning på 7,6 procentenheter (eftersom folkmängden ökat med 105 000 personer totalt) sedan 1993.


Varannan utlandsfödd göteborgare kommer från Europa
Knappt hälften av Göteborgs utlandsfödda kommer från länder i Europa, närmare bestämt 45 procent, varav 10 procent från de nordiska länderna. En stor andel står även Asien för med sina 36 procent. Jämfört med förra året så ökade andelen födda från Asien och Afrika medan det var något färre som var födda i Norden och Europa.


Mångfald i Göteborg
Totalt finns hela 183 födelseländer representerade bland göteborgarna.


Män och kvinnor, lika många men från olika länder

Totalt sett är den utrikes födda befolkningen jämnt fördelad mellan män och kvinnor, runt 65 000 vardera. Diagrammet här till höger redovisar topp 10 födelseländer uppdelat på kön, och då ser vi att det finns rätt så stora skillnader mellan könen och vilket födelseland man har. Det vi ser allra först är att Irak och Iran ligger högt över de andra länderna och vi ser även att de ligger i topp för både män och kvinnor, och det rör sig alltså om totalt 23 600 personer. Vi ser även att det är fler män än kvinnor det handlar om.
Somalia och Bosnien-Hercegovina tillhör de vanligaste födelseländerna i staden och vi ser att det kommer ungefär lika många män som kvinnor härifrån. Att Finland ligger högt på stadens topplista ser vi är kvinnornas förtjänst, betydligt fler kvinnor än män är födda i Finland, likadant för Polen, Kina och Norge. Männen dominerar istället när det gäller Turkiet, Syrien och Storbritannien- Nordirland.


Fördelningen i stadsdelsnämndsområden


Utländska medborgare
Knappt 10 procent av befolkningen har utländskt medborgarskap. Det motsvarar drygt 53 000 personer eller var tionde göteborgare. Vart de personer med utländskt medborgarskap bor visas i cirkeldiagrammet här nedan, flest hör alltså hemma i Nordost och färst i Väster.


Så väl för födelseland som medborgarskap är mångfalden stor, vi har göteborgare med medborgarskap i inte mindre än 161 olika länder utöver Svergie. Överlägset flest medborgare har Somalia, följt av Finland, Polen, Norge, Iran och Irak, samtliga dessa länder har fler än 2 000 medborgare bosatta i Göteborg.

Om en person har flera medborgarskap prioriteras ett av dessa. I första hand
redovisas svenskt medborgarskap, sedan i EES-länder (i fallande ordning) därefter länder utanför EES (med vilka Sverige har socialförsäkrings konvention) och sist prioriteras övriga länder.Utländsk bakgrund
Ett tredje begrepp som blir allt vanligare är "utländsk bakgrund" och är ett bredare begrepp än utrikes född. Definitionen vi använder är SCB's: "Utrikes född eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands".

I Göteborg fanns, vid senaste årsskiftet, knappt 45 500 personer som var födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands. Tillsammans med de utrikes födda (130 000) blir det totalt
175 500 personer med utländsk bakgrund, motsvarande knappt 32 procent av Göteborgs befolkning. Det innebär att resterande 365 600 personer (68 procent) har en svensk bakgrund, född i Sverige med minst en svenskfödd förälder.

Åldersfördelning
Diagrammet nedan visar fördelningen av personer med utländsk bakgrund per ålder men även dess två beståndsdelar, utrikes födda samt personer födda i Sverige med båda föräldrarna födda utrikes, det vill säga första och andra generationens invandrare.
Vi ser tydligt att de flesta utrikes födda är runt 30 år, vi ser även att när det gäller barn med utländsk bakgrund handlar det om andra generationens invandrare, få är själva utrikes födda. Efter 60 år handlar den utländska bakgrunden nästan uteslutande om utrikes födda personer.
Man ska dock vara medveten om att när det gäller de allra äldsta (personer födda innan 1932, idag 82 år och äldre)) har SCB inte kunnat säkerställa uppgiften om biologiska föräldrar för inrikes födda. Där uppgift om biologiska föräldrar saknats antog man att föräldrarna var födda i Sverige. Andra generationens invandrare födda innan år 1932 syns alltså inte i statistiken, men säkert finns det ett antal.Storstäderna
Övriga kommuner i landet
Lägst andel hade den lilla kommunen Lekeberg i Närke, 95 procent av befolkningen hade svensk bakgrund. Även Öckerö och Piteå hade väldigt få invånare med utländsk bakgrund, drygt 5 procent. Botkyrka kommun var den kommun med högst andel, 56 procent var utrikes födda, eller hade föräldrar som båda var födda utrikes.. Inte långt efter kom Haparanda och Södertälje, i dessa tre kommuner hade varannan person utländsk bakgrund.

Antal språk?
Lite då och då får vi frågan om hur många språk det talas i Göteborg. Något sådant register finns dock inte, så med exakthet går inte frågan att svara på. Dock har Språkcentrum (de har ungefär 200 lärare som undervisar i 60 språk och ger undervisning och stöd åt barn och elever i Göteborg och kranskommuner) gjort en uppskattning baserat på i hur många språk det hålls modermåls-undervisning och de gissar på "minst 80".

Källa
Källan till samtliga uppgifter är SCB.

Med detaljerad statistik finns i nedan exceldokument

Utrikes födda efter de vanligaste födelseländerna (fler än 100 personer) i staden per 10 SDN samt en uppdelning efter världsdel.
Utrikes födda efter de vanligaste födelseländerna (fler än 100 personer) i staden per 96 PRI.
Befolkningen uppdelad på svensk respektive utländsk bakgrund per 10 SDN, 2004-2014.
Befolkningen uppdelad på svensk respektive utländsk bakgrund per 96 primärområden, 2004-2014.

Mer information?
Hittar du inte det du söker eller har du frågor om statistiken skicka ett mail till oss, statistisk analys