Information om ny SDN-indelning

Statistik kring Göteborgs Stads 10 nya stadsdelsnämnder
Göteborgs stad bestod tidigare av 21 stadsdelsnämnder där antalet invånare varierade från Södra Skärgårdens 4 500 invånare till Centrums 55 000 invånare. De 10 nya stadsdelsnämnderna får en mindre spridning avseende antalet invånare. Lundby, som enligt befolkningsprognoserna förväntas växa kraftigt framöver, är till en början den minsta stadsdelen med drygt 38 000 invånare. Stadsdelen Linnéstaden-Majorna är den största med 61 000 invånare.Till följd av den nya indelningen, som enligt beslut trädde i kraft den 1 januari 2011, sker en viss utjämning mellan stadsdelsnämnderna avseende vissa socioekonomiska indikatorer, såsom medelinkomst, utbildningsnivå, andelen arbetslösa, etc. För att få en tydligare bild av variationen inom Göteborgs Stad kommer statistiken i fortsättningen att behövas brytas ner till en mer detaljerad nivå.

Nedan redovisas en sammanställning över hur befolkningen fördelar sig mellan de nya stadsdelsnämnderna. Efter detta avsnitt följer en övergripande statistisk beskrivning av varje ny stadsdelsnämnd utifrån befolkningens ålderssammansättning och ett antal socioekonomiska indikatorer.

Statistisk beskrivning av 10 nya SDN.pdf


Vill du läsa mer finns det även ett nummer av "Perspektiv Göteborg" som t ex tar upp

  • Skillnaderna mellan stadsdelarna är mindre med 10 stadsdelar
  • Skillnaderna inom stadsdelarna är större
  • Det finns fortfarande stora skillnader i befolkningsstrukturen...
  • ...som i hög grad beror på skillnader i bostadsstrukturen

Klicka på länken så kommer du till "Från 20 blir till 10 stadsdelar".