Folkmängden per delområde 2012-12-31

Vid årsskiftet uppgick folkmängden till 526 054. Det innebär att göteborgarna blev 5 696 fler under 2012.

Kommunens folkmängdsstatistik kommer från befolkningsregistret VÄSTFOLKET och avser den folkbokförda befolkningen i Göteborg. Statistiken redovisas i väntan på officiella siffror från SCB. Folkmängden från Västfolket redovisar vi främst på grund att vi får tillgång till den på delområdesnivå tidigare än SCBs siffror. Den används i resursfördelningsmodellen samt till prognosarbetet. Uppgifterna kommer ifrån samma källa men det brukar vara en liten skillnad, detta beroende på tidpunkten för när man slutar registrera främst flyttningar. Det senaste tio åren har skillnaden i genomsnitt varit 20 personer på kommunnivå.

Officiell siffra för 2012 enligt SCB, var 526 089, 35 fler än i Västfolket.

Folkmängden de senaste 10 åren per SDN


Befolkningsförändring
5 696 fler göteborgare blev vi under 2012. Hur dessa fördelades i både andel och antal personer ser du i diagrammet nedan. Samtliga stadsdelsnämnder ökade, Lundby fortsätter att stå för den största ökning, tack vare fortsatt bostadsbyggande.


Åldersstruktur
Av stadens invånare är drygt 265 400 kvinnor och drygt 260 600 män. Det ger en procentuell uppdelning på 50,5 respektive 49,5 procent. (Det är en något jämnare fördelning jämfört med Stockholm och Malmö där siffrorna är 51 respektive 49 procent.)
Nedan diagram visar åldersstrukturen i staden, det vill säga hur stor andel varje ettårsklass utgör av befolkningen, per kön. Främst bland de äldre, 70 år och uppåt, ser vi en klar skillnad i antal män och kvinnor, kvinnorna är tydligt fler. Vi ser även att det föds något fler pojkar, och de sedan har övertaget antalsmässigt fram till studentåldern, 20-25 år, då flickorna är fler. Mellan 25 och 55 år, är männen tydligt fler igen. Från 70 år och uppåt ser vi som sagt den största skillnaden i antal, stadens äldre är kvinnor.

Jämför vi Göteborgs åldersstruktur med rikets så ser vi att Göteborg har anings fler riktigt små barn men en betydligt högre andel personer i 20-40-års åldern. Övriga åldrar har riket en större andel av.


Artikel i Vårt Göteborg
Vårt Göteborg har skrivit en artikel kring befolkningsutvecklingen under 2012, som du hittar här: Göteborg växte med nästan 5 700 personer.

Detaljerad statistik
Fördelning efter kön och ettårsåldersklasser
Områdestyp: 10 SDN
Fördelning efter kön och ettårsåldersklasser
Områdestyp: 96 primärområden
Fördelning efter kön och ettårsåldersklasser
Områdestyp: 817 basområden

Prognosjämförelser
Resursfördelningens åldersklasser kvartalsvis
med prognosutvärderingar.
Resursfördelningens ålderklasser per SDN kvartalsvis
med prognosjämförelser.